Nadležnosti Skupštine Društva propisane su Zakonom i Statutom Društva. Skupštinu saziva Nadzorni odbor Društva po vlastitoj incijativi, prijedlogu Uprave, ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, osim u slučajevima kada je zakonom drugačije određeno. Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu najmanje jednom godišnje, kojoj je obavezan dostaviti godišnji finansijski izvještaj, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te prijedloge odluka u pogledu rasporeda dobiti i isplati dividende, ili načina pokrića gubitka, najkasnije pet mjeseci po završetku poslovne godine na kojoj se izvještaj i prijedlozi odluka odnos.

Dokumentacija
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta