RMU "Banovići" d.d. Banovići je profitabilna firma sa zavidnim ugledom u zemlji i inostranstvu, koja se bavi proizvodnjom, oplemenjivanjem (preradom) i prodajom uglja. Proizvodi preko 1.500.000 tona separisanog uglja, u asortimanu: kocka, orah, grah, sitni I i sitni II. U svom sastavu ima šest organizacionih jedinica; dva proizvodna pogona "Površinska eksploatacija uglja" i "Podzemna eksploatacija uglja", "Željeznički transport", "Separaciju", "Standard i usluge" i "Direkciju". Na pogonu Površinske eksploatacije, na dva površinska kopa, vrši se otkrivanje i eksploatacija uglja, pri čemu se koristi savremena i visokoproduktivna bagerska mehanizacija za iskopavanje te damperska ( kamionska ) za transport unutar kopova i do pretovarnih rampi. U Podzemnoj eksploataciji uglja vrši se iskopavanje uglja uz pomoć najsavremenije tehnologije; mehanizovanog širokog čela sa daljinskim upravljanjem. Ovo je jedan moderan proizvodni kapacitet koji znatno povećava proizvodnju i doprinosi humanizaciji rada, i jedna od najvećih investicija u historiji podzemne eksploatacije Rudnika, čija vrijednost prelazi 23 miliona KM. Željeznički transport ima funkciju prevoza uglja od proizvodnih pogona do Separacije. Raspolaže sa velikim brojem lokomotiva i vučnih jedinica – vagona, kao i kompletnom infrastrukturom i kapacitetima za održavanje. U pogonu “Separacija” vrši se granuliranje i oplemenjivanje uglja. Ima dva utovarna punkta: prvi za utovar u kamione, a drugi u željezničke vagone. “Standard i usluge” je pogon koji je registrovan za dvojnu funkciju: organizovanu ishranu radnika i ugostiteljsko turističku djelatnost. U svom sastavu ima centralne i pogonske restorane, Radnički dom, hotel "Zlača" i rekultivaciju. “Direkcija rudnika” je sjedište Uprave i Stručnih službi organizovanih u sektore, koji su u funkciji stručnog servisa pogonima. Kada je u pitanju tržište, kompletnu proizvodnju Rudnik plasira kako na domaće tako i na inotržište. Oko 70% uglja plasira se u Termoelektranu Tuzla. Učešće izvoza u ukupnom plasmanu je oko 17% od čega 5 % direktno, a 12% indirektno. Preostalih 11% količina uglja plasira se kupcima u opštoj i širokoj potrošnji. Rudnik trenutno upošljava 2798 radnika, od čega 217 visokostručnih kadrova, što je 7,5 % u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

ADRESA: Armije BiH br.52 75290 Banovići

WEB: www.rmub.ba

EMAIL: kontakt@rmub.ba

TELEFON: 035-870-600, 875-010

Naša historija