Zbog izuzetnog zalaganja u radu i doprinosa u ostvarivanju radnih zadataka ove godine nagradu počasna zvanja i priznanja dobila su 82 radnika. Plakete i nagrade kao i do sada dodjeljivale su se u dvije kategorije i to “Plaketa zaslužni član društva” i ˇ”Plaketa za doprinos u radu Društva”.

Počasno zvanje “Zaslužni član društva” dobili su: Admir (Šahim) Ćosić, Esed (Abdulah) Lapandić, Mirsad (Salih) Dobrinjić iz pogona “Površinska eksploatacija uglja”, dok su iz pogona “Podzemna eksploatacija uglja” ovogodišnji Zaslužni članovi društva: Nermin (Šaban) Demirović i Fahrudin (Hasan) Aganović.

Ovu prestižnu nagradu iz pogona “Separacija” dobio je Osman (Ahmet) Poljić, a iz pogona “Željeznički transport” Mehemed (Halil) Kovačević.

Nagrade na svečanoj sjednici dobitnicima je uručio direktor Rudnika dr. Munever Čergić.

Plakete za doprinos u radu Društva i ostvarenju planskih zadataka dobila su 23 uposlenika pogona “Površinska eksploatacija uglja” i to: Mr Senad (Hasan) Čergić, Mirsad (Mujo) Mešanović, Galib (Agan) Borovačkić, Idajet (Salih) Smajlović, Senahid (Smajo) Brigić, Asmir (Habib) Čamdžić, Suad (Ramo) Ahmetović, Admir (Alija) Kovačević, Alija (Hasan) Bajrić, Senad (Ramo) Mujkić, Zahid (Ramo) Bojić, Fatka (Suljo) Nurković, Senad (Fadil) Turić, Safet (Suljo) Pozderović, Kasim (Suljo) Modrić, Juso (Džemal) Lapandić, Elvis (Hajrudin) Muhamedbegović, Derviš (Ramo) Brčaninović, Fikret (Muharem) Lapandić, Muzafer (Rasim) Husić, Muzafer (Hašim) Kahvedžić, Mustafa (Mehmed) Salanović, Bajro (Muharem) Brigić.

Iz pogona “Podzemna eksploatacija uglja” priznanje za doprinos u radu dobilo je 16 uposlenika: Nerdin (Šahim) Pozderović, Muriz (Izet) Salihbašić, Šemsudin (Šaban) Đerzić, Munib (Osman) Taletović, Nihad (Hasan) Mešanović, Admir (Munib) Bojić, Mehmed (Safet) Karahodžić, Suljo (Mujo) Okačić, Dževad (Mustafa) Avdić, Ekrem (Husein) Šahbazović, Elvir (Ibrahim) Hasikić, Zijad (Nezir) Hasić, Adem (Salih) Hasić, Munever (Osman) Sarić, Mersudin (Šemso) Idrizović, Samir (Vejsil) Osmanović.

Iz pogona “Separacija” Plaketu je dobilo 11 uposlenika: Safet (Ibrahim) Bećarević, Muhamed (Redžo) Ćehajić, Asmir (Feriz) Bešić, Sead (Mustafa) Mehmedanović, Nihad (Mustafa) Laćić, Muradif (Mustafa) Dostović, Salim (Osman) Čolić, Ifet (Ibrahim) Mešanović, Samir (Izet) Smajlović, Fahrudin (Ramadan) Pozderović, Hajrudin (Munib) Lević.

Ove godine pogon “Željeznički transport” imao je 8 dobitnika ovog značajnog priznanja: Osman (Redžep) Mujarić, Redžo (Muharem) Brigić, Nijaz (Džemil) Čolić, Meho (Salih) Brčaninović, Vehid (Fehim) Zejnić, Munib (Zaim) Saletović, Muharem (Ibro) Kahrimanović, Zijada (Edhem) Ivanišević.

U pogonu “Direkcija” Plakete je dobilo 13 uposlenika: Halid (Rahman) Rahmanović, Hanifa (Mujo) Husić, Mehmedalija (Mehmed) Berbić, Nedžad (Halil) Nurković, Šahsena (Sabit) Karić, Hasan (Mehmed) Lačić, Zineta (Nuraga) Džinić, Slavica (Mile) Jurić, Mirsad (Husein) Čičkušić, Mugdin (Munib) Husić, Jasminka (Izudin) Gutić, Senahid (Nezir) Osmić, Džemal (Sadik) Djedović.

Pogon “Standard i usluge” ove godine ima 4 dobitnika Plakete za doprinosu u radu: Kemal (Džemal) Mehičić, Vasiljka (Miloš) Petrović, Mirzeta (Semiz) Bojić, Esma (Alija) Kasumović.

Plakete za doprinos u radu nagrađenima je dodijelio direktor za tehničke poslove Rudnika, dr. Ibrahim Lapandić.

Svi dobitnici osim plaketama, nagrađeni su i novčanim naknadama u skladu sa aktima Društva.